ฝ่ายวิชาการ Advanced Academic Branc

เป็นผู้นำทางด้านความรู้ ความคิดด้านกิจการทางทะเล มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะทางวิชาการ จัดทำตำรา เอกสาร ประกอบการศึกษา และเอกสารการฝึก รวมทั้งเสนอแนะการจัดครู อาจารย์ผู้สอน วิทยากรในการสอน สัมมนาตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

เป็นระบบสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ การเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน ผู้สอนสามารถนำเสนอไอเดียการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และทางผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการ

เป็นการจัดการประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน โดยกองทัพเรือได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประเพณีสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำเกือบทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

เป็นการประชุม ประชาสัมพันธ์งานของกองทัพเรือ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ แล้วนำความคิด ข้อเสนอแนะ จากการประชุมมาปรับปรุงและพัฒนากองทัพเรือต่อไป

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม
ผู้บัญชาการทหารเรือ

นโยบายในการบริหารกองทัพเรือ ๗ ด้าน ของ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายใต้มอตโต้ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the Future

policy2

"ก้าวใหม่ในราชนาวี" บทสัมภาษณ์พิเศษผู้บัญชาการทหารเรือ
พล.ร.อ.อดุง พันธุ์เอี่ยม
ผู้บัญชาการทหารเรือ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล เรื่อง "พลเมืองดิจตอล : แนวทางในการรับรู้ และควบคุมการใช้ประโยชน์ศักยภาพของ AI ในสังคมไทย"

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝวก.ยศ.ทร. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลเมืองดิจตอล : แนวทางในการรับรู้ และควบคุมการใช้ประโยชน์ศักยภาพของ AI
ในสังคมไทย” เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ ใน ยศ.ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการ ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม บริพัตร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและ
การบรรยายสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ฝวก.ยศ.ทร. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ ใน ยศ.ทร. รวมทั้งถ่ายทอดสดให้ข้าราชการ ทร. ร่วมรับฟังตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ AEC และ พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษก ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม บริพัตร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.ร.ต.กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ชั้น ๑ อาคาร สรส. ยศ.ทร. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๖

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวามคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ ๑๔๓ ปี

ศึกษาดูงานฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ

นาวาเอก ถนัด พลอยวิรัช ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรม ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร
ชั้นต้นพรรคกลิน ดูงานฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

บรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนากำลังพล

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล ในหัวข้อเรื่อง “ความขัดแย้ง อิสราเอล – ปาเลสไตน์ และผลกระทบกับประเทศไทย (Israel – Palestine: Conflicts and Impact on Thailand)” บรรยายโดย ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย โดยมี พล.ร.ต. กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๖ ณ ห้องบริพัตร อาคาร สรส. ยศ.ทร.

แนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

พล.ร.ต. กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หน.ฝวก.ยศ.ทร. นำคณะผู้บริหารในฝ่ายวิชาการทำการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ ณ ห้องเรียน วทร. ชั้น ๓ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

ประชุมวิชาการของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “Blue Economy : บทบาทสากลใหม่ของกองทัพเรือไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ Read More

ชี้แจงแนวทางการฝึก

พล.ร.ท. วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับฟังการชี้แจงแนวทางการฝึก ทร.  จากฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึก บก. ยศ.ทร. Read More

จัดการบรรยายพิเศษ

ฝวก.ยศ.ทร.จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โลจิสติกส์ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน” เมื่อ ๙ ส.ค.๖๖ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. โดยเรียนเชิญ ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นวิทยากร Read More

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล
- เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๖ รับฟังการบรรยายทาง Facebook
- เรื่อง ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และผลกระทบกับประเทศไทย ในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๖  Read More

ข้อมูลระบบงาน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) Read More 

การจัดการความรู้  : Knowledge Management ( KM) Read More 

การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา Read More

  • ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ Read More
การบรรยายพิเศษ
การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล
– เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๖  Read More

-การบรรยายเศษ”ความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และผลกระทบกับประเทศไทย ” ในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๖  Read More

บทความ ข่าวสารวิชาการในแวดวงทหาร
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423 โทรสาร : 0-2475-3423

Scroll to Top