กองวิชายุทธศาสตร์

    ภารกิจ   มีหน้าที่จัดทำประมวลการศึกษาให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมการทำเอกสาร การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการของนทน.รร.สธ.ทร. รร.นายทหารเรือชั้นต้น เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชายุทธศาสตร์ทั่วไป ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเล สมุททานุภาพ และยุทธศาสตร์ทางเรือ ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน

ภารกิจที่ฝ่ายวิชาการมอบหมายเพิ่มเติม

รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ และรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

kalin

นาวาเอก กลิน ยังรอต
ผอ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร.

nattawut

นาวาโท ณัฐวุฒิ ศิรธรานนท์
รอง ผอ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร.

นาวาโท สรชัย ศักดิ์สิทธิ์
อจ.กวยศ ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาตรีหญิง จีรนันท์ ขันแข็ง
รรก.อจ.กวยศ ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก สุรชัย โกกุล
จนท.ธุรการ กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร.
chotbun
จ่าเอก โชติบุญ ภู่วิเศษ
จนท.ธุรการ กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top