กองวิชาเสนาธิการกิจ

    ภารกิจ มีหน้าที่จัดทำประมวลการศึกษา ให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมการ ทำเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการของนายทหารนักเรียน รร.สธ.ทร. รร.ชต.เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนใน สาขาวิชาเสนาธิการกิจทั่วไป การวางแผนทางทหาร และบริหารงาน ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน

ภารกิจที่ฝ่ายวิชาการมอบหมายเพิ่มเติม

รับผิดชอบหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (สองภาษา) และรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเสนาธิการกิจ

vuttichai

นาวาเอก วุฒิชัย แวงวรรณ
ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.

นาวาเอก มณฑล ยศสมศักดิ์
รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท ธราพงษ์ พิมพ์สมาน
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท พงษ์ไทย ธีรางศุ
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาเอกหญิง อาภรณ์ พลเสน
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท ธนะนันต์ อึงขจรกุล
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท เกรียงไกร เกาะเจริญ
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท ไพฑูรย์ ทรงหยง
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท ธนเดช จิตร์ประวัติ
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท วรพล ปิ่นสุภา
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโทหญิง กันทิมา ชะระภิญโญ
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก เอกรินทร์ พ่วงเพ็ชร
จนท.ธุรการ กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
จ่าตรีหญิง อาภัสรา วงศ์สิงห์
จนท.ธุรการ กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top