กองบังคับการ ฝ่ายวิชาการ

commander_kititpong

พลเรือตรี กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์
หน.ฝวก.ยศ.ทร.

kamonsite

นาวาเอก กมลศิษฐ์ สมาชิกชูพงศ์
รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร.

นาวาเอก วีรุตม์ ฉายะจินดา
ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาเอก ชิตวัน เชยสกุล
ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาตรี ปัญญา ไถวสินธุ์
หน. ธุรการ ฝวก.ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร.
เรือโท ประยูร รัตนชาญกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก ไพบูลย์ ไทรหอมหวล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝวก.ยศ.ทร.
จ่าโท วรภพ ปินะถา
จนท.ธุรการ ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top