หลักสูตรการศึกษา

Course of study

ให้การฝึกศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะทางวิชาการ จัดทำตำรา เอกสาร ประกอบการศึกษา และเอกสารการฝึก รวมทั้งเสนอแนะการจัดครู อาจารย์ผู้สอน วิทยากรในการสอน สัมมนาตามสาขาวิชา

ประมวลการศึกษา

ระเบียบ คำสั่ง เอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสนับสนุน

หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยการทัพเรือ

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น

หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ Read More

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ Read More

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือสองภาษา Read More

หลักสูตรนายทหารอาวุโส Read More

หลักสูตรพรรคนาวิน Read More

หลักสูตรพรรคกลิน Read More

หลักสูตรทั่วไป Read More

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423 โทรสาร : 0-2475-3423

Scroll to Top