กองวิชาวิศวกรรม

    ภารกิจ มีหน้าที่จัดทำประมวลการศึกษาให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษา ทางวิชาการศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะทางวิชาการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมทั้งปวง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน

ภารกิจที่ฝ่ายวิชาการมอบหมายเพิ่มเติม

รับผิดชอบหลักสูตรพรรคกลิน และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ การต่อเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ เครื่องจักรคำนวณ วิศวกรรมอุตสาหการ และการพัฒนาทางการช่าง

thanat

นาวาเอก ถนัด พลอยวิรัช
ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร.

thanapong
นาวาเอก ธนพงษ์ สุริเย
รอง ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร.
ว่าที่นาวาเอก ไพรวัน ทุ่งสาร
อจ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาตรี ปัญญา ไถวสินธุ์
หน.ธุรการ ฝวก.ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก อลงกรณ์ พวงมาลี
จนท.ธุรการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ บก.ฝวก.ยศ.ทร.

จนท.ธุรการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอกหญิง ธันย์ชนก จันทะยานี
จนท.ธุรการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top