การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PMQA (Public Sector Management Quality Award)

“เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ” หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award)

ข้อมูลสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Public Sector Management Quality Award)

แต่งตั้งคณะทำงาน PMQA ฝ่ายวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ download

แผนปฏิบัติราชการของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  download

กระบวนการของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ download

สารสนเทศตัวชี้วัดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  Read More

PMQA หมวด ๔

ประเมินตนเอง หมวด ๔ ปี ๒๕๖๐ download

ตัวอย่างการรายงานตัวชี้วัดของ กศษศ.ยศ.ทร.ปี ๒๕๖๐ download

ตัวอย่างการรายงานตัวชี้วัดของ ศภษ.ยศ.ทร.ปี ๒๕๕๙ download

PMQA หมวด ๖

กระบวนการของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ download

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423 โทรสาร : 0-2475-3423

Scroll to Top