กองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ

    ภารกิจ มีหน้าที่จัดทำประมวลการศึกษา ให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษา ทางวิชาการศึกษาค้นคว้า เสนอแนะทางวิชาการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชาความมั่นคงแห่งชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา เทคโนโลยีกิจการภายในประเทศ กิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบริหารงานระดับสูง กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายไทย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติทางทหาร ภาษาต่างประเทศ การสังคม การกีฬา การประชาสัมพันธ์ การดูกิจการ และศึกษาภูมิประเทศ ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน

ภารกิจที่ฝ่ายวิชาการมอบหมายเพิ่มเติม

รับผิดชอบหลักสูตรนายทหารอาวุโส และรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาความมั่นคงและหมวดวิชาสังคม

satit

นาวาเอก สาธิต อาภรณ์รัตน์
ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.

ronnayut
นาวาเอก รณยุทธ ขวัญมงคล
รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท เอกพจน์ ศรีแสง
อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาเอก สง่า บุญการ
อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท สกล แสงแก้ว
อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท อัศวิน คงประเสริฐ
อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท สุวัฒน์ สีหวงษ์
อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก เจษฎา เอี่ยมกำแพง
จนท.ธุรการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก ประสพโชค พิมพ์พระพรหม
จนท.ธุรการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
จ่าเอก จักรกฤษณ์ ทรัพย์สิน
จนท.ธุรการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ บก.ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top