กองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร

    ภารกิจ   มีหน้าที่จัดทำประมวลการศึกษาให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะทางวิชาการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชา การใช้กำลังทางเรือ การปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการอากาศนาวี การปฏิบัติการนาวิกโยธิน การปฏิบัติการเหล่าทัพ การปฏิบัติการร่วม การปฏิบัติการผสมและการปฏิบัติการพิเศษ ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน

ภารกิจที่ฝ่ายวิชาการมอบหมายเพิ่มเติม

รับผิดชอบหลักสูตรพรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเพิ่มวิชา และรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร

pramote

นาวาเอก ปราโมทย์ นงค์ทอง
ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.

นาวาเอก พรวิทย์ ชาญดนตรี
รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.

รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
gonggrit
นาวาโท กงกฤช พลยิ่ง
อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
ratanakamon
นาวาเอกหญิง รัตนกมล ทวนดิลก
อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. ช่วยฯ บก.ฝวก.ยศ.ทร.
katayut
นาวาโท คทายุธ โพธิ์ทอง
อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท ภาวินทร์ สุขวรรณ์
อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท เจนยุทธ นิมา
อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาโท พารณ แสงแก้ว
อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.

อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก ณภัทร แจ่มจำรัส
จนท.ธุรการ กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.

จนท.ธุรการ กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top